CONCURS ”Câștigă cu Z-Tour premii antistres”

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

”Câștigă cu Z-Tour premii antistres”

 

I. ORGANIZATORUL

Organizatorul Concursului “Câștiga cu Z-Tour premii antistres” este Societatea Z TOUR SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Anatole France nr. 62, cod 400463, cod unic de înregistrare RO14457429, titulară a Licenţei de turism nr. 2298, pentru Agenţia de Turism Z TOUR cu sediul în Cluj Napoca, str. Anatole France nr. 62, tel: +40/364/643000, e-mail office@ztour-travel.ro, tel de urgenta +40-725-541115 reprezentată prin ec. Ioana Tulai

Organizatorul este inițiatorul concursului și își asumă responsabilitatea pentru bunul mers al acestuia, sens în care are inclusiv dreptul de a modifica sau completa Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu obligația de a anunța public modificările și/sau completările aduse, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

II. SCOPUL CONCURSULUI

Scopul concursului este recompensarea clienților care achiziționează servicii turistice de la Organizator. Vor putea participa la concurs acei clienți care achiziționează un pachet turistic în valoare de minim 799 euro / persoană, în perioada 10.08 – 24.12.2019.

III. DURATA CONCURSULUI

Concursul este lansat în intervalul 10.08 – 24.12.2019 și se va desfășura conform următorului grafic:

ACTIVITATE

PERIOADA

Completarea formularelor de înscriere la Concurs

10.08.2019-24.12.2019

Organizarea extragerii la sorți

31.12.2019

Validarea câștigătoului și publicarea sa pe site-ul organizatorului și pe pagina de Facebook a organizatorului

31.12.2019

Revendicarea premiului

13.01.2020 – 20.01.2020

 

IV. LOCUL DE DESFĂȘURARE

Concursul se va desfășura pe site-ul www.ztour-travel.ro, la sediul și punctele de lucru ale Organizatorului, menționate pe site și se adresează participanților care achiziționează servicii turistice de la Organizator și îndeplinesc condițiile de participare la concurs.

 

V. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care achiziționează, în perioada Concursului, servicii turistice de la Organizator în valoare de minim 799 euro/persoană și care au vârsta de 18 ani (împliniți) la data achiziționării serviciilor turistice.

La concurs participa o singura persoana per camera. Dacă Contractul de achiziționarea a pachetelor turistice se semnează pentru mai multe familii, participă la concurs câte un reprezentant din fiecare familie / camera.

Alegerea reprezentantului familiei pentru participarea la concurs se exprimă cu ocazia semnării Formularului de înscriere, care va cuprinde și datele de identificare ale participantului.

Pentru a fi validat drept câștigător după tragerea la sorți, participantul trebuie să aibă un Contract de achiziționare a pachetelor turistice de la Organizator activ la data extragerii.

În cazul în care se constată că participantul desemnat câștigător prin tragere la sorți nu are un Contract activ, precum și în cazul în care acesta nu își revendică premiul în intervalul menționat la art. III, premiul se acordă următorului participant în ordinea extragerii la sorți realizate. În funcție de circumstanțe, Organizatorul poate decide să anuleze premiul câștigat de către un participant care nu îndeplinește condițiile de participare la concurs sau nu revendică premiul în condițiile Regulamentului.

Nu pot participa la Concurs angajații, asociații sau colaboratorii Organizatoruluiși nici rudele de gradul I (părinți, copii) și soțul/soția acestora.

VI. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI PREMIUL OFERIT

Câștigătorii concursului se desemnează prin tragere la sorți, prin sistemul random.org. Sistemul random.org este unul utilizat la scară foarte largă și prezintă un grad de încredere foarte ridicat în rândul utilizatorilor. Cu toate acestea, Organizatorul nu își asumă eventualele erori de sistem care ar putea interveni și care nu sunt culpa sa.

Premiile oferite sunt:

 

  1. Televizor LED Samsung, 80 cm, 32N4003, HD
  2. Tableta Samsung Galaxy Tab A T280, 7", Quad-Core 1.3 GHz, 1.5GB RAM, 8GB, White
  3. Bratara fitness Xiaomi Mi Band 4
  4. Espressor Heinner HEM-200RD, 800W, 3.5 bar, filtru inox, 250 ml, Rosu
  5. Trusa completa de coafat Remington Pro 2100 D5017, 2100 W, Functie Ionica

 

Premiile nu pot fi acordate prin echivalent banesc.

VII. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIULUI

Câștigătorii Concursului vor fi anunțati și publicați pe pagina de Facebook și pe site-ul Organizatorului. De asemenea, câștigătorii vor fi înștiințati atât telefonic cât și pe adresa de e-mail menționată pe Formularul de înscriere.

Pentru a primi premiul oferit de Organizator, câștigătorul va fi contactat telefonic și prin mesaj text pe contul de Facebook, în data de 31.12.2019, pentru a stabili modul în care își pot ridica premiul. Premiul se va ridica de câștigător pe baza prezentării cărții de identitate în original. Premiul va fi predat câștigătorului pe bază de proces verbal de predare – primire semnat de către reprezentanții Organizatorului și de câștigător.

În cazul în care câștigătorul nu are cu Organizatorul un Contract activ la data extragerii sau nu revendică premiul ulterior anunțării acestuia și nu răspunde înștiințărilor Organizatorului în termen de 5 zile sau nu se conformează procedurii de ridicare a premiului, câștigătorul va fi invalidat, iar premiu, în funcție de circumstanțe, se acordă se va desemna un nou câștigător, în ordinea următoare a tragerii la sorți.

VIII. ÎNTRERUPEREA. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Concursul va putea fi întrerupt doar pentru durate determinate și/sau va putea înceta doar în caz de forță majoră așa cum este aceasta definită de lege și/sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișare pe site-ul și pe pagina de Facebook a Organizatorului.

IX. LITIGII

Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare a unui premiu, poate fi formulată în scris de catre participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de o luna calendaristică de la data încheierii concursului, pe adresa Organizatorului. Contestația se va soluționa, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă.

În cazul în care soluționarea diferendelor pe cale amiabilă nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești din Cluj-Napoca.

XI. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1. În vederea desfăşurării Concursului, Organizatorul prelucrează datele personale ale persoanelor fizice participante, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) și cu toate prevederile legale incidente în materie.

2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor, partenerilor contractuali ai Organizatorului și altor persoane implicate în Concurs (strict în scopul desfăşurării Concursului) şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

3. Organizatorul nu prelucrează în cadrul Concursului date personale ale minorilor și nu transmite datele personale colectate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”). Orice eventual transfer efectuat de către Organizator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr.  2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

4.  Datele personale prelucrate în cadrul Concursului sunt: nume, prenume, IP, adresă de email, număr de telefon, număr de contact.

În cazul în care participanții își dau consimțământul în acest sens, cu ocazia predării premiului se pot colecta materiale foto, video, testimoniale, care pot fi utilizate de către Organizator în scop de marketing și publicitate a Concursului, pe diverse canale fizice și online.

De asemenea, datele personale ale participanților pot fi utilizate pentru activități de marketing direct, prin diverse mijloace de comunicare (poşta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la serviciile Organizatorului sau alte acțiuni desfasurate in viitor de catre acesta, doar daca participantii si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens

5. Scopul prelucrării:: organizarea si desfasurarea Concursului,  asigurarea cadrului legal al organizării Concursului, pentru oferirea de răspunsuri la eventualele reclamații plasate, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin conform legislației speciale privind desfășurarea Concursului și, în situațiile pentru care avem consimțământul expres al persoanelor vizate, pentru comunicări în legătură cu Concursul în scop de marketing și publicitate.

6. Temeiul prelucrării: prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă participarea la Concurs, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin. Pentru alte scopuri, conform celor menționate mai sus, prelucrăm date personale în temeiul consimțământului persoanei vizate.

7. Datele vor fi prelucrate pe întreaga durată necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

8. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor și respectarea tuturor drepturilor ce le revin conform legislației în vigoare:

Dreptul la informare – în calitate de participanți la program, puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa: Cluj-Napoca, Str. Anatole France nr. 62, pe email la adresa secretariat@ztour-travel.romarketing@ztour-travel.ro  sau la numărul de telefon 0364643000 (număr cu tarif normal).

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

 

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele  dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email secretariat@ztour-travel.ro .

 

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:


a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),

d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. 

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. 

 

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiaza pe interesul nostru legitim.

 

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

 

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

 

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând.

Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând  in continuare valabilă.

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: secretariat@ztour-travel.ro.

 

9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Sorina Georgiu – str. Anatole France nr. 62, tel. 0364643000, secretariat@ztour-travel.ro

 

X. PREVEDERI FINALE

Regulamentul concursului este disponibil, cu titlu gratuit la sediul și punctele de lucru ale Organizatorului, dar și pe site-ul Organizatorului la Secțiunea „Concurs”, pe întreaga perioadă de desfășurare a concursului.

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și a legislației aplicabile.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Adiționale, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice prin publicarea pe site-ul Organizatorului și prin modificarea fizică a Regulamentului la sediul și punctele de lucru ale Organizatorului.

agentia de turism Z Tour